MENU

Stanovy spolku

 „SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z. s.“ – SOCIETY FOR SCIENCE AND RESEARCH

Čl. 1 – Název, forma a sídlo

Spolek SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek má sídlo v Kosoři.
 

Čl. 2 – Účel spolku

Účelem spolku je obecně prospěšná činnost zaměřená na vědu a výzkum. Spolek bude usilovat o podporu vědy a výzkumu a provádět výzkumnou a vědeckou činnost.
 

Čl. 3 – Hlavní činnosti spolku

Spolek svou činností směřuje k naplnění účelu popsaného v článku 2 těchto stanov jako společného zájmu členů spolku. Tento účel je naplňován zejména nikoli však výlučně prostřednictvím podpory a provádění výzkumné a vědecké činnosti, vytváření vztahů s komerční sférou pro aplikovaný výzkum v praxi, napomáhání uplatňování nových poznatků vědy do praxe, zavádění nových technologií do praxe, podílení se na řešení problémů trvale udržitelného rozvoje, vychovávání a podporování nových vědeckých pracovníků, budování a provozování výzkumných zařízení, rozvíjení vztahů s dalšími výzkumnými a vědeckými pracovišti, rozvíjení mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, zajišťování infrastruktury pro výzkum a vývoj, zajišťování podpory a ochrany výzkumu a výsledků výzkumu v podobě registrace vynálezů/patentů, užitných vzorů. Průmyslových vzorů, ochranných známek a autorských práv, pořádání veletrhů, přednášek, konferencí, workshopů, organizace kampaní a soutěží pro vědecké pracovníky, podpora vzdělávací činnosti vědců, podpora publikace a vydávání odborné literatury, filmových dokumentů, analýz, výzkumů apod.
 

Čl. 4 – Členství ve spolku

Členem spolku se může stát jakákoli fyzická i právnická osoba.

Členství vzniká dnem, kdy statutární orgán spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Statutární orgán spolku o přijetí rozhoduje do jednoho měsíce ode dne podání přihlášky. Na přijetí není právní nárok.

Prvními členy spolku jsou zakladatelé.

Čl. 5 – Práva a povinnosti členů spolku

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, účastnit se členské schůze,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
 • podílet se na praktické činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy spolku,
 • sdělovat předsedovi spolku změny údajů uvedených v přihlášce,
 • hájit zájmy spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 • platit členský příspěvek ve výši a termínech dle rozhodnutí předsedy spolku.

 

Čl. 6 – Zánik členství

Členství zaniká doručením písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku (tj. vystoupením), dále úmrtím člena, zánikem právnické osoby, vyloučením člena. Členství dále zaniká, pokud člen nezaplatí ve stanoveném termínu členský příspěvek. Člen spolku může být vyloučen na základě rozhodnutí představenstva nebo předsedy.

 

Čl. 7 – Statutární orgán spolku

Statutárním orgánem je předseda spolku. Statutární orgán je individuální.

Statutární orgán je zároveň nejvyšším orgánem spolku.

Prvním statutárním orgánem a tedy prvním předsedou spolku je Jiří Michalička, nar. 21. 6. 1969, bytem Goetheho 1077/23, 160 00 Praha 6.

Statutární orgán spolku může být odvolán představenstvem pouze v případě nekalého či podvodného jednání vůči spolku. Funkční období statutárního orgánu činí 10 let. Výkonu funkce statutárního orgánu se statutární orgán může vzdát, a to na členské schůzi, nebo písemným oznámením členům představenstva spolku. Před koncem funkčního období zvolí předseda spolku předsedu spolku na další funkční období, není-li to možné, zvolí nového předsedu představenstvo. Obdobně se postupuje, pokud se předseda spolku své funkce vzdá, či zanikne jiným způsobem.

 

Čl. 8 – Pravomoci statutárního orgánu

 • určuje koncepci a směr činnosti spolku na další období,
 • zastupuje spolek navenek,
 • jedná za spolek navenek,
 • rozhoduje o otázkách spojených s fungováním spolku,
 • rozhoduje o pracovněprávních záležitostech,
 • rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
 • schvaluje rozpočet spolku na příští období,
 • rozhoduje o změně adresy sídla spolku,
 • stanovuje výši členských příspěvků a jejich splatnost a to vždy na následující kalendářní rok,
 • volí členy představenstva,
 • určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
 • schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
 • připravuje a schvaluje vnitřní předpisy spolku,
 • řeší spory uvnitř spolku a je odvolacím orgánem spolku u rozhodnutí vydaných jiným orgánem spolku,
 • rozhoduje o vyloučení členů,
 • rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
 • rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
 • rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
 • rozhoduje o zániku spolku a způsobu vypořádání jeho majetku,
 • rozhoduje o změně stanov spolku,
 • je oprávněn si pro svou činnost vytvořit odborné poradní týmy,
 • je dále oprávněn přijímat zaměstnance do stálého pracovního poměru a současně s nimi pracovní poměr ukončit,
 • je rovněž oprávněn vydávat vnitřní předpisy a směrnice, které podrobně upravují otázky organizace spolku, volebního řádu, přijímání členů, jakož i dalších otázek souvisejících s činností a organizací spolku,
 • rozhoduje o věcech, které nejsou svěřeny jinému orgánu.
 

Čl. 9 – Představenstvo spolku

Představenstvo spolku je dalším orgánem spolku. Představenstvo spolku je tříčlenné. Představenstvo je kolektivním orgánem.

Člen představenstva může být odvolán statutárním orgánem pouze v případě nekalého či podvodného jednání vůči spolku. Funkční období členů představenstva je 9 let. Výkonu funkce člena představenstva se člen představenstva může vzdát, a to na členské schůzi, nebo písemným oznámením zbývajícím členům představenstva. V případě, že se člen představenstva vzdá své funkce či funkce zanikne jiným způsobem, zvolí nového člena představenstva předseda spolku, není-li to možné, zvolí nového člena či nové členy členská schůze. Představenstvo se schází dle potřeby.

Výkon funkce člena představenstva je bezplatný.

 

Čl. 10 – Pravomoci představenstva spolku

Představenstvo rozhoduje o následujících záležitostech spolku:

 • schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období, je-li vyhotovována,
 • je poradním orgánem předsedy spolku,
 • je oprávněno upozorňovat předsedu na nedostatky v jeho činnosti a podávat návrhy opatření.
 

Čl. 11 – Členská schůze

Členská schůze se schází nejméně jednou ročně, aby projednala zprávu o činnosti spolku, výsledek hospodaření spolku a koncepci činnosti spolku na další období.

Zasedání členské schůze spolku svolává statutární orgán spolku. Usnášeníschopná je členská schůze vždy, bez ohledu na počet přítomných členů.

Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

 

Členská schůze může být realizována i online, prostřednictvím telekonference, korespondenčním hlasováním, či jinou vhodnou komunikační platformou, o čemž rozhoduje předseda spolku a členy spolku o tomto uvědomí a na členskou schůzi je pozve a svolá prostřednictvím webových stránek spolku či obdobným vhodným způsobem (např. e-mailovou zprávou apod.).

 

Pro členskou schůzi určí předseda spolku zapisovatele, který vyhotoví záznam o průběhu a výsledku schůze a tento je povinen do 10 pracovních dnů od konání schůze předat k rukám předsedy a představenstva spolku.

 

Čl. 12 – Právní postavení a majetek

Spolek má vlastní právní subjektivitu.

Majetek spolku tvoří hmotné a finanční prostředky získané zejména z členských příspěvků, darů, dotací, grantů a stipendií od fyzických a právnických osob a z ostatních příjmů. Dalším majetkem spolku jsou nehmotné věci, zejména autorská práva a know-how.

 

Čl. 13 – Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Na těchto stanovách se shodli zakládající členové spolku, jimiž jsou:

Jiří Michalička, Jiří Vodička, Ivo Moll, Ing. Monika Malá

V Kosoři dne 16.8.2021

SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z.s. 

IČO: 09998446
Sídlo: Štěrková 261, 252 26 Kosoř

Kancelář: Bucharova č.p. 1314/8, 158 00 Praha 5, Stodůlky, 15.patro

© 2021 Spolek věda a výzkum