MENU

Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zpracování osobních údajů členů spolku a smluvních partnerů SPOLKU PRO VĚDU A VÝZKUM z. s. IČO: 09998446, sídlem Štěrková 261, 252 26 Kosoř (dále jen „spolek“).
 2. Činnost spolku SPOLKU PRO VĚDU A VÝZKUM z. s., IČO: 09998446, sídlem Štěrková 261, 252 26 Kosoř (dále jen „spolek“)
  • Účelem spolku je zajištění personální, materiální a další podpory zajímavým nápadům a projektům, která umožní jejich rychlý a funkční růst. Spolek má za cíl mimo jiné kvalitně připravovat projekty pro investory, zajistit platformu pro spojení autorů projektů a investorů a účastnit se projektů. Hlavní činnosti spolku jsou definovány ve stanovách. V rámci výše uvedené činnosti dochází i ke zpracování osobních údajů členů spolku a smluvních partnerů (vědců, investorů apod.)
 3. Správce nebo zpracovatel?
   • Spolek je správcem osobních údajů.
   • Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou kdykoli poskytnuty nebo zpřístupněny na níže uvedené kontaktní emailové adrese [email protected] nebo poštou na adrese sídla spolku.
 4. Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?
  • Spolek jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. Spolek pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů.    
 5. Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?
  • Spolek jako správce osobních údajů vede elektronickou případně i písemnou databázi, ve které eviduje osobní a kontaktní údaje členů spolku a smluvních partnerů spolku. Přičemž u některých subjektů se jedná i o informace o jejich vzdělání, profesní kariéře a další informace, které smluvní partner či člen uvede ve svém CV a dalších dokumentech, které spolku za účelem naplnění jeho cílů dobrovolně poskytne. Dále se může jednat o číslo účtu a číslo platební karty za účelem platby členských příspěvků i případného financování činnosti spolku apod.
  • Spolek také zpracovává a používá fotografie, videa a zvukové záznamy za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
  • Díky poskytnutým údajům můžeme lépe naplňovat cíle spolku a propojovat ty, kteří mají nápady s těmi, kteří jsou připraveni poskytnout financování. Dále potřebujeme osobní údaje za účelem marketingové propagace spolku, zajištění financování činnosti spolku, zlepšování jeho služeb, pořádání akcí, workshopů, seminářů apod., podávání žádostí o dotace a granty atd. Za tímto účelem jsou členům a smluvním partnerům zasílána i sdělení, nabídky, výzvy aj. na jimi poskytnuté elektronické adresy získané v souvislosti s naplňováním cílů spolku. Zasílání sdělení má člen i smluvní partner právo kdykoli jednoduše a bez nákladů odmítnout, a to jednoduchým sdělením nesouhlasu na e-mailovou adresu [email protected]
 6. Jak se dostávají údaje do naší databáze?
  • Nové údaje do naší databáze získáváme přímo od našich členů a smluvních partnerů. Do naší databáze vkládáme údaje:
   1. získané z uzavřených smluv (kde spolek je smluvní stranou smlouvy),
   2. získané z přihlášek členů
   3. získané ze CV, které nám smluvní partner či člen dobrovolně poskytne
   4. získané případně přímo od potenciálních smluvních partnerů či členů s jejich souhlasem
 7. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?
  • Databáze může být sdílena i s dalším správcem osobních údajů, vždy však v souvislosti s naplněním účelu spolku. Například s orgány státní správy a samosprávy v souvislosti s žádostí o dotace a granty, se soukromými subjekty zajišťujícími financování činnosti spolku či jinak podporujícími naplnění cílů spolku, dále mohou být sdíleny z důvodu propagace spolku atd.
  • Rovněž můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je např. účetní, daňové, IT a jiné služby apod.
 8. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a jak dlouho je uchováváme?
  • Údaje smluvních partnerů a členů v databázi uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu či členství k tomu, abychom mohli plnit účel a cíle spolku a smlouvu se smluvním partnerem třeba i ústně uzavřenou a z ní vyplývající smluvní práva a povinnosti. Pro potřeby archivace zakázek a uplatnění případných nároků, které mohou vyplynout ze smlouvy či členství i po jejich zániku, uchováváme údaje po dobu nezbytně dlouho k uplatnění těchto nároků po zániku smluvního vztahu či členství. Pro účely plnění smlouvy můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů.
  • Údaje, které získáme s Vaším souhlasem nebo které jsou vedeny v systému, zpracováváme pro účely naplnění cílů spolku, pro informace o novinkách, i s možností vytváření profilovaných nabídek pro konkrétní členy či smluvní partnery, z důvodu propagace spolku, zajištění financování jeho chodu a jeho záměrů, za účelem provádění průzkumu apod. s tím, že tyto uchováváme po dobu trvání smlouvy / členství / souhlasu. Následně jsou data z elektronické databáze vymazána.
 9. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?
  • Máte právo kdykoli se obrátit na spolek a požadovat informace a přístup k Vašim osobním údajům a jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, právo na omezení zpracování, právo uplatnit námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování, právo na výmaz osobních údajů, právo na oznámení případů porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, který působí jako dozorový orgán na území České republiky (www.uoou.cz).
 10. Důsledky neposkytnutí osobních údajů
  • V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány v rámci jakéhokoli smluvního vztahu, jsou osobní údaje zpracovávány pouze za účelem poskytnutí plnění z uvedeného smluvního vztahu. Jejich neposkytnutí znemožňuje poskytnutí plnění ze strany spolku.
 11. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii
  • Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z.s. 

IČO: 09998446
Sídlo: Štěrková 261, 252 26 Kosoř

Kancelář: Bucharova č.p. 1314/8, 158 00 Praha 5, Stodůlky, 15.patro

© 2021 Spolek věda a výzkum